อาคารเรียนรวม 1    โซน 1500
 3102 3103 3104 3101 2101 2102 2104 ATM 2103 4101 0 Device 62-01-240 0 Device 62-01-231 0 Device 62-01-226 0 Device 62-01-230 0 Device 62-01-227 0 Device 62-01-229 0 Device 62-01-228 0 Device 62-01-234 0 Device 62-01-235 0 Device 62-01-236 0 Device 62-01-237 0 Device 62-01-S013 0 Device 62-01-232 1 Device 62-01-239 0 Device 62-01-238 0 Device 62-01-223 0 Device 62-01-222 1 Device 62-01-224 0 Device 62-01-225 0 Device 62-01-218 0 Device 62-01-219 0 Device 62-01-220 0 Device 62-01-221 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device 0012 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device 62-01-241 0 Device 62-01-242 0 Device 62-01-243 0 Device 62-01-244 1 Device 62-01-245