อาคารเรียนรวม 1    ชั้น 1
 B1139 B1112 B1121 B1123 B1125 B1127 B1137 B1135 B1140 B1141 B1120 B1122 B1114 B1116 B1134 Seminar 4 Seminar 5 B1113 B1115 B1117 B1119 Seminar 1 B1128 B1132 B1131 B1130 B1129 B1133 B1118 B1136 B1138 1 Device 62-01-183 0 Device ไม่มีรหัส 3 Device 62-01-194 4 Device 62-01-192 2 Device 62-01-193 1 Device 62-01-191 0 Device ไม่มีรหัส 2 Device 62-01-190 0 Device 62-01-187 4 Device 62-01-189 1 Device 62-01-188 2 Device 62-01-186 0 Device ไม่มีรหัส 6 Device 62-01-185 0 Device 62-01-S025 0 Device 62-01-S028 0 Device 62-01-S029 1 Device 62-01-S027 3 Device 62-01-181 0 Device 62-01-250 1 Device 62-01-196 2 Device 62-01-195 1 Device ไม่มีรหัส 4 Device ไม่มีรหัส 1 Device 62-01-184 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device 62-01-197 2 Device 62-01-182