อาคารบริหาร    ชั้น 2
 รองอธิการบดี ห้องน้ำ รองอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ห้องน้ำ ห้องประชุมสารวิทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดี ส่วนแผนงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ รองอธิการบดี ห้องเก็บของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ห้องประชุมสารวิเทศน์ ห้องประชุม ห้องน้ำ หน่วยตรวจสอบภายใน 0 Device 64-01-012 0 Device 64-01-008 0 Device 64-01-007 0 Device 64-01-010 0 Device 64-01-011 0 Device 64-01-015 0 Device 64-01-016 0 Device 64-01-017 0 Device 64-01-014 0 Device 64-01-013 0 Device 64-01-009