อาคารบริหาร    ชั้น 1
 ส่วนทรัพยากรบุคคล ส่วนสารบรรณและนิติการ ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนบริหารสินทรัพย์ ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ 10 Device 64-01-247 12 Device 64-01-246 19 Device 64-01-248 10 Device 64-01-250 7 Device ไม่มีรหัส 8 Device 64-01-006 11 Device 64-01-003 10 Device 64-01-001 20 Device 64-01-002 11 Device 64-01-005 13 Device 64-01-004