เลือกกลุ่มอาคาร

Access Point DOWN

CCS-0256
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 สำนักงานสถาบันวิจัย
CCS-154
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1 ห้องประชุม C100
62-01-118
หอพักสุรนิเวศ 4 ชั้น 3 หน้าห้อง 4344
62-01-122
หอพักสุรนิเวศ 5 ชั้น 1
62-01-168
หอพักสุรนิเวศ 6 ชั้น 3 หน้าห้อง 6307
62-01-164
หอพักสุรนิเวศ 6 ชั้น 2
63-01-050
หอพักสุรนิเวศ 7 ชั้น 2 หน้าห้อง 7205
CCS-018
หอพักสุรนิเวศ 14 โซน A หน้าห้อง 7808
63-01-276
หอพักสุรนิเวศ 15 โซน F หน้าห้อง F509
64-01-169
หอพักสุรนิเวศ 16 โซน C หน้าห้อง C509
0409
หอพักสุรวิวัฒน์ ชั้น 2 หน้าห้อง A203
0410
หอพักสุรวิวัฒน์ ชั้น 2 หน้าห้้อง A207
0413
หอพักสุรวิวัฒน์ ชั้น 3 หน้าห้อง A302
0414
หอพักสุรวิวัฒน์ ชั้น 3 หน้าห้อง A305

กลุ่มบริหารและการเรียน

A

อาคารบริหาร

ชั้นที่
1 2
B1

อาคารเรียนรวม 1

ชั้นที่
1 2 โซน 1500
B2

อาคารเรียนรวม 2

ชั้นที่
1 2 G
C1

อาคารวิชาการ 1

ชั้นที่
1 2 3 4
C2

อาคารวิชาการ 2

ชั้นที่
1 2 3 4 5
D1

อาคารบรรสาร 1

ชั้นที่
1 2 3
D2

อาคารบรรสาร 2

ชั้นที่
1 2 3 4
E

อาคารวิจัย

ชั้นที่
1 2

กลุ่มอาคารเครื่องมือ

F1

อาคารเครื่องมือ 1

ชั้นที่
1 2 3
F2

อาคารเครื่องมือ 2

ชั้นที่
1 2
F3

อาคารเครื่องมือ 3

ชั้นที่
1 2
F4

อาคารเครื่องมือ 4

ชั้นที่
1 2
F5

อาคารเครื่องมือ 5

ชั้นที่
1 2
F6

อาคารเครื่องมือ 6

ชั้นที่
1 2
F9

อาคารเครื่องมือ 9

ชั้นที่
1 2 3 4
F10

อาคารเครื่องมือ 10

ชั้นที่
1 2 3
F11

อาคารเครื่องมือ 11

ชั้นที่
1 2 3 4 5
F12

อาคารเครื่องมือ 12

ชั้นที่
1 2 3 กายวิภาค
Boron

อาคารโบรอน

ชั้นที่
1 2

กลุ่มกิจการนักศึกษาและนันทนาการ

SC

อาคารสุรเริงไชย

ชั้นที่
1A 1B 1C 2
80

อาคาร 80 พรรษา

ชั้นที่
1

กลุ่มหอพักนักศึกษา

S1

หอพักสุรนิเวศ 1

ชั้นที่
1 2 3
S2

หอพักสุรนิเวศ 2

ชั้นที่
1 2 3
S3

หอพักสุรนิเวศ 3

ชั้นที่
1 2 3
S4

หอพักสุรนิเวศ 4

ชั้นที่
1 2 3
S5

หอพักสุรนิเวศ 5

ชั้นที่
1 2 3
S6

หอพักสุรนิเวศ 6

ชั้นที่
1 2 3
S7

หอพักสุรนิเวศ 7

ชั้นที่
1 2
S8

หอพักสุรนิเวศ 8

ชั้นที่
1 2
S9

หอพักสุรนิเวศ 9

ชั้นที่
1 2
S10

หอพักสุรนิเวศ 10

ชั้นที่
1 2
S11

หอพักสุรนิเวศ 11

ชั้นที่
1 2
S12

หอพักสุรนิเวศ 12

ชั้นที่
1 2
Office

สำนักงานหอพัก

S7-8 , S9-10 , S11-12
All
S13

หอพักสุรนิเวศ 13

โซน
A B C D E F G
S14

หอพักสุรนิเวศ 14

โซน
A B ไฟฟ้า โรงอาหาร
S15

หอพักสุรนิเวศ 15

โซน
AC DF
S16

หอพักสุรนิเวศ 16

โซน
A B C D E F
S18

หอพักสุรนิเวศ 18

ชั้นที่
1 2 3 4

กลุ่มเรือนพักสุขนิวาศ

R1

เรือนพักสุขนิวาศ 1

ชั้น 2-3
R1
R2

เรือนพักสุขนิวาศ 2

ชั้น 2-3
R2
R3

เรือนพักสุขนิวาศ 3

ชั้น 2-3
R3
R4

เรือนพักสุขนิวาศ 4

ชั้น 2-3
R4
R5

เรือนพักสุขนิวาศ 5

ชั้น 2-3
R5
R6

เรือนพักสุขนิวาศ 6

ชั้น 2-3
R6
R7

เรือนพักสุขนิวาศ 7

ชั้นที่
R7
R8

เรือนพักสุขนิวาศ 8

ชั้น 2-3
R8

กลุ่มโรงเรียนสุรวิวัฒน์

School

โรงเรียนสุรวิวัฒน์

ชั้นที่
1 2 3
School

หอพักสุรวิวัฒน์ 1

ชั้นที่
1 2 3